Church Services:

When:

Sunday: 11:00am

Where:

BPC “New Life” – Svishtov
18 Tsar Osvoboditel Str.
5250 Svishtov
Pr. Timothy Awtrey
tel. +359895690141
email: tim@awtrey.me

Connect to our church in Varna:

BPC “New Life” – Varna
13 Bratia Shkorpil Str.
9000 Varna
Pr. Trifon Trifonov
tel. +359894483341
email: newlifevarna@abv.bg
www.varna.novjivot.com